Âm nhạc

Ca trù singing at Bích Câu đạo quán | Tally card songs | Hát Chúc Hỗ

Ca trù singing at Bích Câu đạo quán | Tally card songs | Hát Chúc Hỗ

* Cảm ơn bạn đã xem video!
* Bạn hãy giúp phát triển KÊNH bằng cách bấm SUBSCRIBE/Đăng ký + LIKE + SHARE!
⌦ Facebook: https://www.facebook.com/GoinVietnam
⌦ YouTube: https://www.youtube.com/c/TranQuyLongVlog
#GoinVietnam #catrusinging #Intangibleculturalheritage

Cùng Nghe Ca trù singing at Bích Câu đạo quán | Tally card songs | Hát Chúc Hỗ

Chia sẻ bởi Go in Vietnam tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.