Dịch vụ

FWD 24h E-Claim: Dịch vụ chi trả quyền lợi bảo hiểm viện phí chỉ trong 24h

FWD 24h E-Claim: Dịch vụ chi trả quyền lợi bảo hiểm viện phí chỉ trong 24h

Video FWD 24h E-Claim: Dịch vụ chi trả quyền lợi bảo hiểm viện phí chỉ trong 24h

Nhanh chóng, dễ dàng, chỉ với vài thao tác trên điện thoại: 1 phút gửi yêu cầu, 30 phút nhận phản hồi*, 24 giờ nhận quyền lợi, và 100% trực tuyến.
(*)Trường hợp thoả điều kiện chi trả nhanh – jet claim.

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.