Ôn tập

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI NGHE TOPIK II LẦN 41

#smarttopik#topikacademy
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI NGHE TOPIK II ĐỀ THI LẦN 41
– Nhóm facebook:
https://www.facebook.com/groups/topikacademy/
– Gmail: giaidethitopik@gmail.com
– NHÓM SKYPE HOC ONLINE:
https://join.skype.com/yxTKJZAkxI6k

Một số tài liệu tham khảo sau:
1) Hoàn thành Khoá TOPIK II CẤP 3,4 THÁNG 8:
Buổi 1: https://youtu.be/UwoTOsK9CDg
Buổi 2: https://youtu.be/eRXTOoV-6WE
Buổi 3: https://youtu.be/PCG-yTRr8sc
Buổi 4: https://youtu.be/GsOjV2m4YUM
Buổi 5: https://youtu.be/V_B6qPCjgPI
Buổi 6: https://youtu.be/wCKxdWCRjGo
Buổi 7: https://youtu.be/AvxFPj31uVo
Buổi 8: https://youtu.be/qN8IetE41Ds
Buổi 9: https://youtu.be/04YxOqADggs
Buổi 10: https://youtu.be/-naJ9SS9Xgs
Buổi 11: https://youtu.be/RYy3HYbmQsw
Buổi 12: https://youtu.be/ZO2EAx9Kcy0
Buổi 13: https://youtu.be/LaALVyVXeaA
Buổi 14: https://youtu.be/uvCIT0ECBLM
Buổi 15: https://youtu.be/hMeTTK5tRt8
Buổi 16: https://youtu.be/jy_Pp3RAWsw
Buổi 17: https://youtu.be/hgqnKu-UcPs
Buổi 18: https://youtu.be/psWJxbd3l8k
Buổi 19: https://youtu.be/JADCAlZv2lI
2) TOPIK II 듣기 2021
Câu 1~3: https://youtu.be/Hy5v0AfVC_4
Câu 4~8: https://youtu.be/H3TIeVGTbHU
Câu 9~12: https://youtu.be/Gaxm5H3MFbM
Câu 13~16: https://youtu.be/u7rsp961RWw
Câu 17~20: https://youtu.be/HML29Y1RnCQ
Câu 21~22: https://youtu.be/nCsuD7riw_E
Câu 23~24: https://youtu.be/uUpuHXCMvsg
Câu 25~26: https://youtu.be/qb4utjlcU-4
Câu 27~28: https://youtu.be/UlGdu5I7zjQ
Câu 29~30: https://youtu.be/sMAOaihgd58

3) Sejong Hangugeo 세종 한국어 Quyển 4 dịch chi tiết:
Sejong Hangugeo 세종 한국어 Quyển 4 dịch chi tiết:
[DAY 1] 근황 Tình hình gần đây

[DAY 2] 외국 생활 Cuộc sống ở nước ngoài

[DAY 3] 초대 Mời mọc

[DAY 4] 결심 Quyết tâm

[DAY 5] 문화 차이Khác biệt văn hoá

[DAY 6] 감사 Cảm ơn

[DAY 7] 공공시설 이용 Sử dụng thiết bị công cộng

[DAY 8] 예약 Đặt chỗ

[DAY 9] 경험Kinh nghiệm

[DAY 10] 요리 Nấu ăn

[DAY 11] 영화과 드라마 Phim

[DAY 12] 패션 Thời trang

[DAY 13] 성격 Tính cách

[DAY 14] 소감Cảm nghĩ

4) Luyện nghe giáo trình tiếng Hàn KyungHee Listening – 경희 한국어 듣기
경희한국어 듣기 1:

경희한국어 듣기 2:

경희한국어 듣기 3:

경희한국어 듣기 4:

경희한국어 듣기 5:

경희한국어 듣기 6:

5) 다나의 한국 생활 일기
Nhật ký cuộc sống hàn quốc của NaNa
1- 쇼핑하고 싶을 땐 명동으로
Myeong-dong, the place to shop

2- 예뻐지고 싶은 날
On a day when you want to look pretty

3- 싸고 가벼운 노트복 있나요?
Is there any cheap,light-weight laptop?

4- 건강이 최고
Being healthy is the best

5- 효과 만점 한의원
Korea medicine clinic 100% effective

6- 다나의 변신 누구세요?
Dana’s jaw-dropping change

7- 몸짱이 되고 싶어요
I want t become fit

8- 우울할 땐 케이팝 콘서트
K-pop concerts-the cure on gloomy days

9- 서울에서 만나는 전통, 인사동 나들이Insa-dong tour, encountering tradition in Seoul

10- 두근두근, 강남 데이트 A heart-throbbing date in Gangnam

11- 회식 날, 모두 수고했어요 A company get-together

12- 다나야, 집들이는 한 번만…… One too many open houses for Dana

13. 나도 결혼하고 싶다 I wish I could get married, too

14- 여름 휴가는 부산으로 Let’s go to Busan

15-아름다운 추억, 평창 여행 Beautiful memories of Pyeongchang

5) Master TOPIK II:
Đề 1: https://youtu.be/L0BZY27m5h4
Đề 2: https://youtu.be/fkqMIrkFIZc
Đề 3: https://youtu.be/P6MtYDGQUxE
Đề 4: https://youtu.be/232mleEv_eY
Đề 5: https://youtu.be/qfcfLtQtZHQ
Đề 6: https://youtu.be/KB7lyZUYJ-8
Đề 7: https://youtu.be/z7tVt8_AscM
Đề 8: https://youtu.be/wGviCdnQ_7Y
Đề 9: https://youtu.be/-5Xz5ppeJAE
Đề 10: https://youtu.be/n_cdujx6-2Y

4) New 서강 한국어 3B 듣기 ▶ New 서강한국어 3B STUDENT’S BOOK

5) 경희한국어 듣기 1~6:

6) Kyung Hee Speaking 4 – 경희 한국어 말하기 4

7) Dịch sách Yonsei Korean Reading 2

8) 문화가 있는 한국어 읽기 1 (Reading Korean with Culture 1)

문화가 있는 한국어 읽기 2 (Reading Korean with Culture 2)

9) Nghe TOPIK II theo dạng bài

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI NGHE TOPIK II LẦN 41

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI NGHE TOPIK II LẦN 41


Chia sẻ bởi Smart Topik cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.