Phần mềm

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ VGCA VÀ PHẦN MỀM VSIGN PDF

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ VGCA VÀ PHẦN MỀM VSIGN PDF

Video HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ VGCA VÀ PHẦN MỀM VSIGN PDF1. CÀI ĐẶT TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ (DRIVER USB TOKEN) CHỮ KÝ SỐ
2. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM KÝ SỐ VSIGNPDF
3. CHÈN (NHÚNG) MẪU CHỮ KÝ CÁ NHÂN TỔ CHỨC VÀO PHẦN MỀM KÝ SỐ.
– Chuyển đổi định dạng văn bản từ MS Word sang định dạng PDF
– Cho phép tạo trước các mẫu chữ ký với thông tin và hình ảnh chữ ký của
người ký
– Ký số tài liệu PDF hiển thị trực quan chữ ký trên tài liệu với các thông tin
và hình ảnh chữ ký của người ký
– Có thể chọn vị trí, kích thước của chữ ký trên tài liệu PDF
– Có thể ký nhiều chữ ký trên một tài liệu PDF
– Xác thực tất cả các chữ ký trên tài liệu PDF (có thể xác thực chữ ký của
các chương trình ký số khác đã ký trên tài liệu PDF cần xác thực)
4. HƯỚNG DẪN KÝ SỐ TRÊN PDF (Ký số theo thông tư 01/2019 của Bộ Nội vụ)

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.