Ôn tập

Luyện nghe TOPIK II Câu 4~8 kèm transcript và đáp án

#smarttopik#topikacademy
Luyện nghe TOPIK II Câu 4,5,6,7,8 kèm transcript và đáp án
– Nhóm facebook:
https://www.facebook.com/groups/topikacademy/
– Gmail: giaidethitopik@gmail.com
– NHÓM SKYPE HOC ONLINE:
https://join.skype.com/yxTKJZAkxI6k

Một số tài liệu tham khảo sau:
1) Hoàn thành Khoá TOPIK II CẤP 3,4 THÁNG 8:
Buổi 1: https://youtu.be/UwoTOsK9CDg
Buổi 2: https://youtu.be/eRXTOoV-6WE
Buổi 3: https://youtu.be/PCG-yTRr8sc
Buổi 4: https://youtu.be/GsOjV2m4YUM
Buổi 5: https://youtu.be/V_B6qPCjgPI
Buổi 6: https://youtu.be/wCKxdWCRjGo
Buổi 7: https://youtu.be/AvxFPj31uVo
Buổi 8: https://youtu.be/qN8IetE41Ds
Buổi 9: https://youtu.be/04YxOqADggs
Buổi 10: https://youtu.be/-naJ9SS9Xgs
Buổi 11: https://youtu.be/RYy3HYbmQsw
Buổi 12: https://youtu.be/ZO2EAx9Kcy0
Buổi 13: https://youtu.be/LaALVyVXeaA
Buổi 14: https://youtu.be/uvCIT0ECBLM
Buổi 15: https://youtu.be/hMeTTK5tRt8
Buổi 16: https://youtu.be/jy_Pp3RAWsw
Buổi 17: https://youtu.be/hgqnKu-UcPs
Buổi 18: https://youtu.be/psWJxbd3l8k
Buổi 19: https://youtu.be/JADCAlZv2lI
2) TOPIK II 듣기 2021
Câu 1~3: https://youtu.be/Hy5v0AfVC_4
Câu 4~8: https://youtu.be/H3TIeVGTbHU
Câu 9~12: https://youtu.be/Gaxm5H3MFbM
Câu 13~16: https://youtu.be/u7rsp961RWw
Câu 17~20: https://youtu.be/HML29Y1RnCQ
Câu 21~22: https://youtu.be/nCsuD7riw_E
Câu 23~24: https://youtu.be/uUpuHXCMvsg
Câu 25~26: https://youtu.be/qb4utjlcU-4
Câu 27~28: https://youtu.be/UlGdu5I7zjQ
Câu 29~30: https://youtu.be/sMAOaihgd58

3) Sejong Hangugeo 세종 한국어 Quyển 4 dịch chi tiết:
Sejong Hangugeo 세종 한국어 Quyển 4 dịch chi tiết:
[DAY 1] 근황 Tình hình gần đây

[DAY 2] 외국 생활 Cuộc sống ở nước ngoài

[DAY 3] 초대 Mời mọc

[DAY 4] 결심 Quyết tâm

[DAY 5] 문화 차이Khác biệt văn hoá

[DAY 6] 감사 Cảm ơn

[DAY 7] 공공시설 이용 Sử dụng thiết bị công cộng

[DAY 8] 예약 Đặt chỗ

[DAY 9] 경험Kinh nghiệm

[DAY 10] 요리 Nấu ăn

[DAY 11] 영화과 드라마 Phim

[DAY 12] 패션 Thời trang

[DAY 13] 성격 Tính cách

[DAY 14] 소감Cảm nghĩ

4) Luyện nghe giáo trình tiếng Hàn KyungHee Listening – 경희 한국어 듣기
경희한국어 듣기 1:

경희한국어 듣기 2:

경희한국어 듣기 3:

경희한국어 듣기 4:

경희한국어 듣기 5:

경희한국어 듣기 6:

5) 다나의 한국 생활 일기
Nhật ký cuộc sống hàn quốc của NaNa
1- 쇼핑하고 싶을 땐 명동으로
Myeong-dong, the place to shop

2- 예뻐지고 싶은 날
On a day when you want to look pretty

3- 싸고 가벼운 노트복 있나요?
Is there any cheap,light-weight laptop?

4- 건강이 최고
Being healthy is the best

5- 효과 만점 한의원
Korea medicine clinic 100% effective

6- 다나의 변신 누구세요?
Dana’s jaw-dropping change

7- 몸짱이 되고 싶어요
I want t become fit

8- 우울할 땐 케이팝 콘서트
K-pop concerts-the cure on gloomy days

9- 서울에서 만나는 전통, 인사동 나들이Insa-dong tour, encountering tradition in Seoul

10- 두근두근, 강남 데이트 A heart-throbbing date in Gangnam

11- 회식 날, 모두 수고했어요 A company get-together

12- 다나야, 집들이는 한 번만…… One too many open houses for Dana

13. 나도 결혼하고 싶다 I wish I could get married, too

14- 여름 휴가는 부산으로 Let’s go to Busan

15-아름다운 추억, 평창 여행 Beautiful memories of Pyeongchang

5) Master TOPIK II:
Đề 1: https://youtu.be/L0BZY27m5h4
Đề 2: https://youtu.be/fkqMIrkFIZc
Đề 3: https://youtu.be/P6MtYDGQUxE
Đề 4: https://youtu.be/232mleEv_eY
Đề 5: https://youtu.be/qfcfLtQtZHQ
Đề 6: https://youtu.be/KB7lyZUYJ-8
Đề 7: https://youtu.be/z7tVt8_AscM
Đề 8: https://youtu.be/wGviCdnQ_7Y
Đề 9: https://youtu.be/-5Xz5ppeJAE
Đề 10: https://youtu.be/n_cdujx6-2Y

4) New 서강 한국어 3B 듣기 ▶ New 서강한국어 3B STUDENT’S BOOK

5) 경희한국어 듣기 1~6:

6) Kyung Hee Speaking 4 – 경희 한국어 말하기 4

7) Dịch sách Yonsei Korean Reading 2

8) 문화가 있는 한국어 읽기 1 (Reading Korean with Culture 1)

문화가 있는 한국어 읽기 2 (Reading Korean with Culture 2)

9) Nghe TOPIK II theo dạng bài

Luyện nghe TOPIK II Câu 4~8 kèm transcript và đáp án

Luyện nghe TOPIK II Câu 4~8 kèm transcript và đáp án


Chia sẻ bởi Smart Topik cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.