Ôn tập

Luyện tập: Tập hợp phần tử của tập hợp

các em vào luyện tập phần tập hợp và số phần tử của tập hợp.
#toan6 #thayhuy #taphop

Luyện tập: Tập hợp phần tử  của tập hợp

Luyện tập: Tập hợp phần tử của tập hợp


Chia sẻ bởi Thầy Huy Toán cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.