Học hay

Lý 2 | C26: Tụ điện và điện môi | Capacitor and Dielectrics

Chương 26:
– Tụ điện
– Điện dung của tụ điện
– Năng lượng lưu trữ trong một tụ điện đã được nạp
– Tụ điện với chất điện môi

Lý 2 | C26: Tụ điện và điện môi | Capacitor and Dielectrics

Lý 2 | C26: Tụ điện và điện môi | Capacitor and Dielectrics


Chia sẻ bởi Trần Thị Khánh Chi cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.