Âm nhạc

Quê của NSUT ca trù Bạch Vân, Thanh Chương, Nghệ An.

Quê của NSUT ca trù Bạch Vân, Thanh Chương, Nghệ An.

Cùng Nghe Quê của NSUT ca trù Bạch Vân, Thanh Chương, Nghệ An.

Chia sẻ bởi Ns Hương Quế tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.